PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Vyhrajte 15x skútr Vespa

1.    Pořadatel

 

Pořadatelem spotřebitelské soutěže Vyhrajte 15x skútr Vespa (dále jen „Soutěž“) je společnost Property Solutions s.r.o. se sídlem nám. Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 114966, IČ: 27584259 (dále jen „Pořadatel“)

 

 

2.    Termín a místo konání soutěže

 

Soutěž začíná dne 16. září 2022 od 9:00 hodin a trvá do 25. října 2022 do 14:00 hodin nebo do vyčerpání hracích karet, pokud k němu dojde před tímto datem (dále jen „Doba konání soutěže“)v nákupní centru Palladium, náměstí Republiky 1, Praha 1 (dále jen „Palladium“).

 

3.    Podmínky účasti v soutěži

 

Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území Českérepubliky (dále jen „Soutěžící“), která se zúčastní v uvedeném období Soutěže a splní všechny její podmínky. Podmínkou pro předání výhry je předložení účtenky, která obsahuje shodné údaje s údaji o nákupu vyplněnými na hrací kartě.

 

Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v období trvání Soutěže učiní a zaplatí v kterékoliv prodejně v Palladiu  (s výjimkou uvedenou níže) nákup ve výši minimálně 500 Kč (slovy: pět set korun českých) – jedná se o částku, kterou soutěžící skutečně uhradí, tedy po odečtení všech slev – přičemž po splnění těchto podmínek dostane buď přímo v prodejně nebo na Infokiosku (přízemí u vstupu z náměstí Republiky) jednu hrací kartu za každou účtenku s nákupem nad 500 Kč (slovy: pět set korun českých) včetně. Pro odstranění všech pochybností – za každou jednu účtenku je vydána vždy jedna hrací karta (tzn. například za účtenku v hodnotě 1.000 Kč je vydána jedna hrací karta).

 

Hrací karty se nevydávají za nákupy:

 1. v prodejně Albert v budově Palladium;
 2. dárkových poukazů Palladium; a
 3. parkovacích karet pro účely parkování v budově Palladium.

 

Soutěžící na hrací kartě vyplní čitelně své kontaktní údaje, datum nákupu, částku nákupu uvedenou na účtence, vyznačí souhlas s pravidly Soutěže a využitím osobních údajů a hrací kartu vhodí do jednoho z osudí, umístěného v nákupním centru Palladium.  

 

Podmínkou pro předání výhry je vyplnění platných kontaktních údajů a předložení účtenky, která obsahuje shodné údaje s údaji o nákupu vyplněnými na hrací kartě.

 

Nevylosované herní kartičky se vrací v dalších kolech do losování.

 

 

Losováním hracích karet proběhne veřejně za přítomnosti notáře v prostorách Infokiosku Palladia, patro 0

 • v úterý   10. 2022 v 16:00 hodin
 • v úterý 11. 10. 2022 v 16:00 hodin
 • v úterý 25. 10. 2022 v 16:00 hodin.

 

 

4.    Výhry, určení výherců a předání výher

 

Hlavními výhrami v Soutěži je 15 ks skútrů zn. Vespa, model Primavera 50, vždy po pěti v každém z celkových tří losování. Každý Soutěžící má nárok pouze na jednu hlavní cenu za celou dobu konání Soutěže. Barevné provedení hlavních výher určuje Pořadatel.

 

V rámci každého losování bude vylosováno pět (5) Soutěžících, kteří mohou vyhrát jednu z hlavních výher, pokud splní níže uvedené podmínky:

 

Pořadatel za dohledu notáře ihned po losování telefonicky postupně kontaktuje všechny vylosované soutěžící (na telefonním čísle uvedeném v hrací kartě).

 

 1. V případě, že Soutěžící telefon nezvedne do třiceti (30) vteřin, nebo je nedostupný či hovoří a hovor nepřepojí, Soutěžící je vyřazen a hlavní výhru nezískává.

 

 1. V případě, že Soutěžící telefon ve lhůtě třiceti (30) vteřin zvedne, bude vyzván k ověření údajů uvedených Soutěžícím na hrací kartě:
 • jméno a příjmení Soutěžícího
 • datum provedení nákupu uvedené na vylosované hrací kartě; a
 • částka, resp. hodnota nákupu, uvedená na vylosované hrací kartě.

 

V okamžik ověřování povinných údajů při losování je nutné tuto podmínku splnit v časovém limitu do 5 minut a při ověřování podmínek nesmí být hovor přerušen a vylosovaný účastník nesmí volat zpět.

 

V případě, že jsou údaje sdělené Soutěžícím shodné s údaji na hrací kartě, Soutěžící je označen jako Výherce hlavní výhry.

 

V případě, že data uvedená Soutěžícím nejsou správná a nelze tak ověřit splnění podmínek Soutěže, Soutěžící je vyřazen a hlavní výhru nezískává.

 

V případě, že během telefonátů některý ze Soutěžících hlavní výhru nezíská, pokračuje se v losování a telefonování soutěžícím do té doby, než je potvrzena hlavní výhra pro pět (5) Soutěžících.

 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud Soutěžící provede v Době konání soutěže v Palladiu více nákupů v hodnotě 500,- Kč a více a ve spojitosti s vystavenými účtenkami vyplní více hracích karet, musí Soutěžící uvést na telefonickou výzvu Pořadatele všechna data nákupu v Palladiu.

 

Výhry budou předány v Palladiu v níže stanovených termínech:

 • losování 4. 10. 2022 – výhry budou předány dne 8. 10. 2022 v 16:00 hodin
 • losování 11.10.2022 – výhry budou předány dne 15. 10. 2022 v 16:00 hodin
 • losování 25.10.2022 – výhry budou předány dne 5. 11. 2022 v 16:00 hodin

 

V případě, že se Výherce nemůže dostavit k předání Výhry, může stanovit náhradníka, kterého vybaví Plnou mocí pro předání Výhry. V případě, že se Výherce ani jeho náhradník nedostaví v termínu odpovídajícímu vítěznému slosování, ztrácí na výhru nárok a výhra nebude předána.

 

Výherce, nebo jeho náhradník při převzetí výhry musí splnit náležitosti pro předání výhry (ověření údajů na hrací kartě se skutečností, vč. předložení originálu účtenky). V případě, že nejsou splněny všechny náležitosti pro předání výhry, Výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

 

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním poměru k Pořadateli a společnostem ve skupině Pořadatele a jejich konzultanti, dále osoby v pracovním či obdobném poměru k agenturám spolupracujícím na Soutěži a jejich konzultanti, včetně osob příbuzných k těmto osobám.

 

 

5.    Souhlas se zpracováním osobních údajů a s pravidly Soutěže

 

Účastí v Soutěži soutěžící:

 

 • uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“);
 • souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které poskytl v rámci registrace do Soutěže, mohou být Pořadatelem Soutěže zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel a pro statistické a marketingové účely Pořadatele Soutěže ve smyslu Zákona;
 • potvrzuje, že byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat;
 • bere na vědomí, že správcem osobních údajů je ve smyslu Zákona smluvní partner Pořadatele Soutěže;
 • zveřejňuje veškeré osobní údaje dobrovolně a výhradně na vlastní odpovědnost;
 • souhlasí s těmito pravidly Soutěže; a

souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení Pořadatelem Soutěže v případě, že se stane Výhercem, a to na internetových stránkách www.soutez.palladiumpraha.cz, popř. sociální síti www.facebook.com/palladiumpraha.cz a www.instagram.com/palladiumpraha.

Svým zapojením se do Soutěže vyjadřuje její Soutěžící  souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním této Soutěže, identifikací Výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu dvanácti (12) měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.

 

Do Soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla Soutěže. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí, že jedná v rozporu s pravidly Soutěže,  a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání),a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do Soutěže nebude zařazen, nebo z ní může být vyloučen také Soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje, nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení Soutěžícího  ze Soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti Výhercem v Soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího  ze Soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že Soutěžící  jedná v rozporu s pravidly Soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

 

 • Případné námitky k průběhu Soutěže lze zaslat Pořadateli písemně na poštovní adresu sídla Pořadatele do tří (3) pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

 • Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

 

 • Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti,nebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 

 • Soutěžící se může také obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Adresy jednotlivých inspektorátů jsou uvedeny na coi.cz.

 

6.    Ostatní ujednání

 

Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Pořadatele ke spotřebitelům.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

Pořadatel se zavazuje za výherce zajistí úhradu zákonem stanovené daňe z výhry, pokud se na ni tato povinnost vztahuje.

 

Více informací o Soutěži a případné číslované aktualizace pravidel Soutěže budou zveřejněny na webu soutez.palladiumpraha.cz

 

Úplná pravidla Soutěže, případně jejich číslované aktualizace, jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na webové adrese soutez.palladiumpraha.cz  a v rámci otevírací doby i na Infokiosku nákupního centra Palladium (patro 0, v blízkosti vstupu z náměstí Republiky).

 

V Praze dne 1. září 2022